top of page

Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Bu kamuyu aydınlatma metni PIU FORTIO ÜRÜN TASARIMI TEKSTİL VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek, Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin olarak, Kurumumuzun müşterileri/kullanıcıları ile ürün ve hizmetlerimizden yararlananlar da dahil olmak üzere Kurumumuzla ilgili tüm bireyleri aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Şirketimize açıkladığınız Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye www.piufortio.com internet sitemizden ulaşabilirsiniz.  

 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Şirketimiz ile kurduğunuz hukuki ilişkiniz kapsamında; Açıklamış olduğunuz Kişisel Veriler, Kanuna ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ve aşağıda belirtilen işleme amaçlarına uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenecektir. Buna göre aşağıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere; Kişisel Verileri, Kişisel Veri Sahiplerinin, Kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanabilmeleri için gerekli olan çalışmaların, Şirketimiz iş birimleri tarafından gerçekleştirilmesi amacıyla; Şirketimizin İş Ortakları ve/veya tedarikçileri ile operasyonların gerçekleştirilmesi; sonraki alışveriş işlemleri için Kişisel Veri Sahipleri'nin kayıtlarına ulaşılması, bu verilerle ad/soyad benzerliği nedeniyle karışıklığa yol açmayacak şekilde otomatik olarak fatura kesilmesi; Teşekkülümüz bünyesinde oluşturulan kayıtlar vasıtasıyla, satılabilir ürün ve hizmetlere ilişkin genel veya kişiye özel kampanya ve tekliflerden müşterilerin faydalanmasını sağlamak; müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili kampanyaların mail, e-posta, SMS ve telefon görüşmeleri yoluyla iletilmesi; beğeni, alışkanlık ve kullanım şekli ve gereksinimlerine göre özelleştirilerek ürün ve hizmetlerimizi Kişisel Veri Sahiplerine önermek ve iletmek; Müşterilerin Teşekkülümüz ürün ve hizmetlerini kullanmaya devam etmesi ve sürdürülebilirliği göz önünde bulundurularak, katalog ve kampanyaların müşterilere sunulması ve müşterilere iletilmesi için gerekli çalışmaların yapılması; sunulan ürün ve hizmetlerin hem satın alma hem de satış sonrası süreçlerde ve sunulan ürün ve hizmetlerin yeni alımlarında müşterilerin ihtiyaç ve kullanımlarına uygun olacak şekilde değiştirilmesi ve değiştirilmesi; satın alınan ürün ve hizmetlerle ilgili şikayet veya inceleme taleplerinin yanıtlanması ve bu hususta müşterilerin bilgilendirilmesi; bire bir veya entegre pazarlama operasyonlarının, satış ve satış sonrası operasyonların ve satın alma operasyonlarının yürütülmesi ve icrası; İş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi ve yürütülmesi amacıyla gerekli önlem ve tedbirlerin alınması; Teşekküllerimizin bulunduğu yerlerin fiziki güvenliğinin sağlanması ve denetimi ile Teşekkülümüz tarafından gerçekleştirilen iletişime yönelik idari ve hukuki süreçlerin yürütülmesi ve yönlendirilmesi; Şirketimiz tarafından şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının yürütülmesi ve yönetimi, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk faaliyetleri ile finansman operasyonları ile ürün/proje/üretim/yatırım kalite süreçlerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirketimizin ticari ve iş stratejileri, müşteri memnuniyeti faaliyetlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi sürecini içerecek şekilde müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi; müşterilerle bu doğrultuda posta, e-posta ve telefon görüşmeleri yoluyla iletişime geçilmesi; Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçerek talep ve şikayetlerini Şirketimize iletmek, talep ve şikayetlerin takibini ve yönetimini sağlamak; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme hükümleri ve koşulları kapsamında ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.

2. Alıcılar ve Kişisel Verilerin Açıklanma Nedenleri

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Verilere ilişkin hüküm ve koşullar kapsamında, Kişisel Verileri Kurum İş Ortaklarına, Kurum Paydaşlarına, Kurum Yetkililerine ve/veya Kurum Yetkililerine aktarabilir. Teşekkülümüzün ticari faaliyetlerini sürdürürken muhtelif projelerin yürütülmesi ve ifa edilmesi ve hizmet alınması gibi amaçlarla kurulan iş ortaklığının kuruluş amaçlarının sağlanmasına hizmet etmek üzere görevlendirilecek üçüncü kişi/kuruluşlar; yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri; ticari faaliyetlere ilişkin stratejilerin tasarlanması ve optimal yönetim ve denetiminin sağlanması; satış ve satış sonrası süreçte iletilen talepler üzerine müşterilerin ihtiyaç ve kullanımlarına göre ürünlerin değiştirilmesi ve modifikasyonu; kampanyalar hakkında müşterilere mail, e-mail ve/veya telefon ile bilgilendirme yapılması ve katalogların basımı ve teslimi. Ayrıca, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yasal yetkileri kapsamında, ilgili özel hukuk tüzel kişilerinin ise yasal yetkileri kapsamında mevzuat hükümlerine uygun olarak talep etmeleri halinde, Şirketimiz, Kanunen yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Tüzel Kişiler ve/veya kanunen yetkili kılınanların belirlediği üçüncü kişi/kuruluşlar.

Yukarıda belirtilen amaçlarla gerçekleştirilen süreç faaliyetinin Kanun kapsamında öngörülen istisna ve istisnalardan herhangi birini yerine getirmemesi durumunda, ilgili süreçle ilgili olarak Teşekkülümüz tarafından açık rızanız aranacaktır.

3. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebep

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Kanunun amacını düzenleyen 1. maddesi ile Kanunun kapsamını düzenleyen 2. maddesine uygunluğunun denetlenmesi ve gözetimi amacıyla, 5. ve 6. maddelerde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Politika'nın hükümleri ve mevzuat, sözleşme, talep ve talebe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde kanundan doğan yükümlülüklerin doğru ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi, Kişisel Veriler, aşağıdaki gibi çeşitli yollarla toplanmaktadır. Teknik ve sair yöntemlerle her türlü sözlü, basılı ve elektronik ortamda ve/veya Kuruluşumuz tarafından erişime izin verilen ve Teşekkülümüz veya Teşekkülümüz tarafından görevlendirilen veri işlemcileri tarafından işlenmesine izin verdiğiniz sosyal medya hesaplarına.

4. Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Hakları

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca, Kişisel Veri Sahipleri olarak sahip olduğunuz haklarla ilgili olarak sizleri bilgilendirmekte, söz konusu hakların nasıl kullanılacağına rehberlik etmekte ve bunun için gerekli iç mekanizma, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. şunların hepsi. Kurumumuz, Kanun'un 11. maddesi uyarınca, toplanan Kişisel Verileri ile bireyleri, Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek, Kişisel Verileri işlenmişse bu hususta bilgi talep etmek, amacını ortaya çıkarmak konusunda bilgilendirmektedir. Kişisel Verilerin işlenmesi ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, Kişisel Verilerin yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişi alıcılarını bilme, Kişisel Verilerin yanlış veya hatalı işlenmesi halinde düzeltilmesini isteme, Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca gerçekleştirilen işlemlerin bildirilmesini talep eden, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7. maddesinde belirtilen şartlar kapsamındaki veriler, Kişisel Verilerin, Kişisel Verilerin alıcısı olan üçüncü kişilere, ilgili kişi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edilmesi, münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla işlenen verileri analiz etmek suretiyle, Kişisel Verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğraması hâlinde zararın tazminini talep etmek.

Kişisel Veri Sahipleri, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini EK'te yer alan Başvuru Formu'nu doldurarak ve kimlik bilgileri ve belgeleri ile birlikte ücretsiz olarak Şirketimize ileterek aşağıda belirtilen yöntemlerle iletebilir veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirtilen diğer yöntemler:

Formun ıslak imzalı bir örneğinin doldurularak noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektupla Kazımdirik Mah. Sanayi Cad. No:31 / Z4 Bornova / İZMİR

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında güvenli elektronik imza içeren formun kayıtlı e-posta yoluyla info@piufortio.com'a teslimi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen/öngörülecek diğer yöntemlerle.

Üçüncü kişilerin Kişisel Veri Sahipleri adına başvuru talebinde bulunabilmeleri için, Kişisel Veri Sahibi tarafından noter kanalıyla tüzel kişiye başvuru yapma yetkisi veren Özel Vekaletname düzenlenmesi gerekmektedir.

Kurumumuz, talebin niteliğine göre en erken ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde herhangi bir ücret talep etmeksizin talebi sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Şirketimiz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife üzerinden hesaplanacak bir ücret talep etme hakkına sahiptir.

EK     : Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK ONAY ŞEKLİ

Bana sağlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması ile ilgili açıklama metnini okudum. Kanuni haklar kapsamında düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında ayrıca bilgilendirildim ve bu hususta aldığım aşağıda yer alan rızamın geçerli ve hür irademe dayandığını kabul ve beyan ederim.

Kurumunuzun ürün ve hizmetlerinden faydalanmak amacıyla açıklamış olduğum kişisel verilerime açık ve yazılı muvafakatimle onayımı veriyorum ve bu ve Kurumunuzun ilgili gerçek ve hukuki kaynaklardan elde edeceği kişisel verilerim hakkında bilgi sahibiyim. ihtiyaçlarım doğrultusunda ve genel bilgilendirme amacıyla bana uygun olan ürünlerden, uygulamalardan, avantajlardan veya kampanyalardan yararlanmamı sağlamak ve benimle kurulacak ve ifşa edilecek her türlü iletişimin sağlanması amacıyla işlenecek kuruluşlar Kurumunuzun İş Ortaklarına, Kurumunuzun Paydaşlarına, Kurumunuzun Yetkililerine, kanunen yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, kanunen yetkili Özel Tüzel Kişilere ve/veya Kişisel Verilerimin gerekli ve bilgi, tanıtım ve pazarlama iletişimleri ve mesajların veri, ses ile iletilmesi ve görsel içerikleri, her zaman reddetme hakkına sahip olduğumun bilinciyle Kurumunuz tarafından doğrudan veya SMS, MMS, telefon, faks, dialer cihazları, elektronik posta ve benzeri iletişim kanalları aracılığıyla iletilecektir. 

Kişisel Veri Sahibi

Ad Soyad:

Tarih:

İmza


 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni; veri sorumlusuyla hareket eden PIU FORTIO ÜRÜN TASARIMI TEKSTİL VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından, 6698 sayılı kişiler tarafından, kişisel Verilerin Korunması için uygun olarak kullanılan/kullanıcılarına, ürün ve işlerden faydalanan genel kişilerle tüm şahıslara ait kişisel Verilerin ilgi alanına yönelik olmak ve bilgilendirmek için kaleme alınır. Kişi ile sizin kişisel Verilerinizin incelenmesine yönelik eğitimler www..com internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikadan yararlanabilir.

 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

ilişki ile olan ilişkiniz; hukuka ve Kişisel Verilerin Korunması için uygun olan alanın amacına ve yine kullanılacak şekilde işlenmek üzere tasarlanacak şekilde paylaşılmış kişisel Veriler tarafından işlenebilecektir. Bu doğrultuda sahip olduğu ürün ve hizmetlerinden kişisel veri almaktan için planlanmak için iş bölümünden faydalanmaktan; Şirketin İş Ortakları ve/veya çocuklarıi ile operasyonların gerçekleştirilmesi; Kişisel Veri Sahiplerinin nezdinde meydana gelen günlerine alışverişlerinde ulaşılması, bu yol ile isim/soyisimliği vb. sebeplerle karışıklığa mahal olmayan otomatik yollamayı faturasız yetiştirmek; Nezdinde yetiştirilenler kapsamındaki tesislerde satışa sunulan ürün ve hizmetlere yönelik genel projelerden yararlanılması; sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili kampanyaların posta, e-posta, SMS ve telefon yoluyla iletilmesi; Ürün ve ürün seçimi Kişisel Veri Sahiplerinin beğenilmeleri, kişisel tercih ve seçime göre uyarlanabilir ve kullanımın genişletilmesi; eğitimin ürün ve hizmetlerinden yararlanmama sürekliliği veliği da göz önünde bulundurulacak müşteriye katalog ve kampanyaların müşteriye önermek ve kullanım için geliştirilmesi için düşünülmesi; ürün ve satın alma satın alma ve görünüm süreçleride ve yeni alışverişlerde; satın alınan ürün ve eğitime yönelik satın alma ve kullanım alanlarına uygun eğitim, satın alınan ürün ve hizmetlere yönelik eğitimler ya da eğitim okulları ile ilgili bilgiler; gerçek veya entegre pazarlama faaliyetlerinin, satış ve satış operasyonları ile satın alma operasyonlarının satışları; İş sağlığı ve uygulamalarının uygulanmasının uygulanması için uygulama Şirketinin ve ticari iş dünyasında olan hakkında şüpheli ve ticarin şüphesi hakkında; tarafından üretilenler tarafından satışa yönelik ve muayenehaneler ile ilgili tasarımların gerçek ve denetimini gerçekleştirilebilir ve mali işlern işlern ve iş için; Şirket içi ticari ve iş geliştirme uygulama yönetimi ve denetimi hakkında bilgi sistemi aracılığıyla, şirket içi faaliyetlerin, sistem operasyonları ile ürün/proje/ pazarlat/yatırım kalite kontrollerimiz ve araçlarımız; müşteri eğitimlerinin planlanması ve/veya yürütmesi uygulama kılavuzunda rehberlik bilgilerinin planlanması ve/veyaveyası; bu yönde eğitim, e-posta ve telefon ile ulaşılması; Talep edilmesi ve talep edilmesi ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçilmesi ve talep edilmesi ve yönetilmesinin sağlanması; Ziyaretçilerin eğitimlerinin ve eğitimiyle kişisel olarak Kişisel Verilerin korunmasının 5. ve 6. bölümünde belirtilen Kişisel Veri işleme hazırlama ve kişisel Verileri işler.

 

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceğini

Kişisel Verileri korumaya yönelik 8. ve 9. Kişisel Verileri koruma amaçlı sitelerin 8. ve 9. kişilerinde belirtilen kişisel Verilerin uygulanması hakkında yapılacak olan ticari satışlar; Sevişme, etkinlik tamamlama ve kurumsal iletişim ile tamamlanır; ticari açıdan iyi yönetilebilirliğin tasarlanması, en üst düzeyde yönetim ve denetimini sağlamak; Ürünlerin satışı ve bakımı, gereksinim ve kullanımlarına uygun ürünler tadil uygulanmalı; posta yoluyla, çocukların e-posta ve/veya telefon üzerinden kampanyaların bildirilmesi, katalogların basımı ve ulaştırılması eğitimle Şirket Ortaklarına, Şirket Yetkililerine ve/veya herhangi bir şekilde seçilebilecek/şüpheli/ayrışlara kişisel Verileri aktar. Ayrıca kamu ilgili kurum ve eğitimden yararlanma yetkileri dahilinde eğitim ve eğitim konusunda eğitim vermek için uygun eğitime yönelik eğitimleri satın almaya yönelik eğitimlerde; Eğitim alanında yetkili kılınan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile hukuken yetkili kılınan Özel Hukuk Kişileri/ya da herkes tarafından seçilebilecek ve kişisel Verileri aktar.

Bahsi geçen bununla ilgili olarak tasarlanabilir.

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verilerin Korunması yasasının, amacını temsil eden 1. madde ile ilgili konuların ikinci bölümündeki bilgilerin kapsamının incelenmesi, Verilerin Korunması bölümünden 5. ve 6. uygulanabilecek ile Politikada yerin uygulanmasının uygulanması ve değerlendirilmesi, örnek, satın alınması ve satın alınması hakkında küçükler. yasadan doğan satın alınabilir ve doğru bir şekilde kullanıma uygun, Kişisel Veriler; her sözlü, yazılı ve elektronik tasarım, teknik ve sair ve/veya tasarımın tamamlanabilir hale gelmesiyle ilgili medya hesapları tarafından tasarlanabilir ve tasarlanabilir ve tasarlanabilir.

 

4. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Hakları

Kişisel Verilerin Sahibinin kitabının 10. Gazetesi Kişisel Verilerinizi sizler için tanıtım yazılarında; Söz konusu konularla ilgili şeyler, tüm bunlar için gerekli olan şeyler içinde düşünülmüş ve teknik geliştirmeleri içinde barındırmaktadır. Şirket, içeriği 11. Kişisel Verileri kişilerin; Kişisel Verilerin işlenmediğini öğrenme, Kişisel Verileri eğitilmişse işlenme hakkında bilgi edinme, Kişisel Verilerin tutulma amacını ve amacına uygun kullanılmadığını öğrenme, yurt veya yurt dışında kişisel Verilerin aktarıldığı hakkında bilme, Kişisel Verilerin işlenmediği öğrenilmesine neden olması gerektiğini istememe amacını ve amacına uygun kullanılmamış öğrenme , Kişisel Verilerin korunmasının kullanılmasının kişisel verilerin kullanılmasının 7. Kişisel Verilerin korunmasının kullanılmasının kişisel verilerinin kullanılması 7. Kişisel Verilerin kullanılmasının kişisel verilerinin kullanılması için kullanılmamalıdır. Kendinden bahsedilecek olan kişi tarafından oynanabilen bir kişi tarafından oynanabilecek olan, kişisel Verilerina aykırı olarak oynanabilene kadar kullanılmadan kullanılan kanuni için bir olaydan dolayı.

Kişisel Veri Sahipleri sayılan haklarına sahip olabileceklerdir: Kişisel Veri Sahipleri'nden yararlanabileceklerdir.

– Form doldurularak imzalanmış olan elden noter aracılığıyla başvurulu iadelü mektupla Kazımdirik Mah. Sanayi Cad. No:31 / Z Bornova / İZMİR4'ün iletilmesi,

– Formun kapsamında elektronik imza ile imzalanmakta olan 5070 elektronik imza ile imzalanarak info@piufortio.com adresine elektronik posta ile gönderilir,

– Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından gönderilen/görülecek bir yöntemlen sağlanacak.

Kişisel Veri Sahipleri adına özel kullanıcı başvurusunda bulunabilmesi için Kişisel Veri sahibi tarafından başvuruda bulunabilir.

Kapsamın kapsamına göre bu en kısa sürede ve en geç 30 (otuz içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, bilgilerin dışında bir bölümden, kişilerin kişisel Verileri Koruma kurulunca hakkında gözden geçirme hakkında bilgi saklıdır.

bottom of page